De leden van de club houden zich bezig met fotograferen, individueel of samen tijdens workshops, projecten, uitjes en excursies. Wij bespreken elkaars werk om van elkaars opbouwende feedback te leren en de kwaliteit van ons werk te verhogen. We streven ernaar om beter te kijken, beter te fotograferen en te selecteren. Ook fotobewerking komt aan bod. Regelmatig doen we mee aan (Fotobond)wedstrijden, zowel in club verband als individueel. Ook nodigen wij een paar keer per jaar goede sprekers uit en nemen wij af en toe deel aan mentoraten, onder leiding van ervaren bondsfotografen. De clubavonden kennen een prettige ontspannen sfeer, maar wij houden ons serieus bezig met onze gezamenlijke hobby fotografie. We zijn nadrukkelijk geen school of cursus, maar een vereniging.

Informatievoorziening en uitwisseling
Aan begin van de maand ontvangen leden de CCW-nieuwsbrief met actuele informatie voor de komende maand. Ook op de homepage staan de activiteiten vermeld.

Contributie en lidmaatschap
De contributie voor 2019-2020 bedraagt:
– voor actieve leden vanaf 19 jaar € 60,00
– voor steunleden € 15,00
Actieve leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering van de Camera Club. Fotobond lidmaatschap is in de contributie inbegrepen en je ontvangt het blad ‘Fotobond in Beeld’. De contributie moet uiterlijk 30 september 2019 te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL96 RABO 01457 46 453 ten name van Camera Club Wageningen. Wie niet op tijd betaalt kan niet worden aangemeld bij de Fotobond en kan daardoor ook niet meedoen aan de Bondswedstrijden. Het lidmaatschap geldt voor een heel seizoen en wordt automatisch verlengd tot wederopzegging. Opzegging voor een nieuw seizoen dient uiterlijk 31 mei schriftelijk bij de secretaris te gebeuren. Op vertoon van de clubpas krijgen leden korting bij Ringfoto Leenarts.

Clubavonden
De clubavonden zijn op dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in Speeltuin Tuindorp, Floralaan 20B, Wageningen. Uitgezonderd vakantieperiodes is er normaliter elke veertien dagen een avond voor de hele club. Het programma vind je hier. De tussenliggende dinsdagavonden worden ingevuld door de verschillende werkgroepen.
We organiseren clubavonden met eigen werk, actieve avonden, maar ook avonden met gastsprekers over hun fotowerk of over een technisch onderwerp. Dergelijke avonden zijn veelal open avonden: gasten zijn dan welkom tegen een geringe vergoeding.

Fotobespreking 
De club heeft een beamer, waarmee digitaal werk kan worden geprojecteerd. Ook beschikken wij over een verlicht fotobord om afdrukken van foto’s te bespreken. En ook de diaprojector is nog steeds beschikbaar.
Leden die op daarvoor georganiseerde clubavonden werk willen laten zien moeten dit vooraf aanleveren via de club-e-email, uiterlijk op de voorafgaande zondag. Het geadviseerde formaat voor digitale presentatie is JPEG, de beamer is 1400 x 1050 pixels (dit is een breedte-hoogte verhouding van 4:3). Verticale foto’s zijn maximaal 1050 pixels hoog. Prints die je wilt aandragen kun je per e-mail aankondigen en op de avond zelf meenemen.

Jaarthema en clubwedstrijd.
Elk jaar organiseren we een aantal activiteiten rond een specifiek jaarthema. In het loop van het jaar zullen we hier regelmatig aandacht aan geven. Aan het eind van het seizoen wordt er een expositie in de Bblthk aan gewijd. De tentoongestelde foto’s dingen tevens mee naar de CCW-wisseltrofee, ‘De Zilveren Camera’. Een onafhankelijke jury kiest de beste foto in het thema. Eerdere winnaars (met bijbehorend jaarthema) waren Jan Molenveld (Tijd), Guy Ackermans (Sport), Evelien Rutgers (Torckpark), Michel Govers (Contact), Renk Ruiter (Zwart-wit), Evelien Rutgers (Warmte), Guy Ackermans (Snelheid), Frits Weener (On-Scherp), Guy Ackermans(Interactie) , Michel Govers( Beeldspraak), Jaap Mons (Stille Getuigen), Jan Molenveld (Vol), Jan Molenveld (Feest?) en Renk Ruiter (Harmonie).

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 is een ‘Vrije keuze’.

Holland International Image Circuit
Wij zijn een van de vijf fotoclubs die gezamenlijk het tweejaarlijkse Holland International Image Circuit organiseren. In vijf plaatsen wordt een Salon gehouden, waarvoor wereldwijd beelden worden ingezonden in drie categorieën: reisfotografie, monochroom en vrij onderwerp. Het aantal internationale deelnemers is stabiel rond de 850 met uitschieters naar 1.167 in 2014. Elke Salon heeft een eigen jury die acceptaties en prijswinnaars selecteert. Het is leuk om erkend te worden door FIAP, PSA, Royal Photographic Society, de Fotobond, Images Sans Frontiere en United Photographers International. Alle deelnemers ontvangen een catalogus met daarin de prijswinnende foto’s. De is ook via de club te koop voor € 10,00.

Overige wedstrijden
Camera Club Wageningen is aangesloten bij de landelijke Fotobond. Deze organiseert een aantal wedstrijden waaraan als club of individueel kan worden deelgenomen: de Bondsfotowedstrijd, Foto Individueel en Foto Online. Informatie over deze wedstrijden kun je vinden op de site van de Fotobond. Over deadlines word je tijdig geïnformeerd via de maandelijkse Nieuwsbrief.

Uitdagingen
‘Rode Draad’
Dit is een digitale clubactiviteit. Er worden een aantal startfoto’s verspreid onder de leden Opeenvolgende fotografen laten zich inspireren voor een vervolgfoto en zo ontstaan gedurende het clubjaar een aantal “draden” van verrassend aan elkaar gerelateerde beelden. Deze worden tegen het einde van het seizoen op een clubavond getoond. Deze activiteit wordt gecoördineerd door Carleen van den Anker en Corneliet van Schaik.
‘Hoge Hoed
De eerste clubavond is er een hoed aanwezig met daarin lootjes met titels. Dit jaar hebben we twee verschillende moeilijkheidsgraden. Aan het eind van seizoen laten leden zien hoe zij zich fotografisch door de titel hebben laten inspireren. Coördinatie Corneliet van Schaik.
‘Samen één’
Twee leden maken samen een serie van maximaal 20 foto’s waarin de op eigen wijze een onderwerp belichten die toch samen één serie vormen. Leden zijn geheel vrij in onderwerp en uitvoering. Coördinatie Evelien Rutgers.

“Je foto van de maand”

Alle leden mogen één foto per maand die ze graag willen delen sturen naar: Galerie CCW

Graag in het formaat van 1000px aan de langste zijde. De serie wordt op de eerste dag van de nieuwe maand geplaatst.

Exposities 
Aan het einde van het seizoen is in de openbare bibliotheek (bblthk) de afsluitende expositie rond het jaarthema. Sommige leden exposeren ook individueel op diverse locaties.
Bij door CCW georganiseerde exposities wordt in het algemeen gebruik gemaakt van aluminium wissellijsten van 40 bij 50 cm, liefst met een staaldraad-ophanging. De club heeft een aantal van deze lijsten beschikbaar. Leden kunnen deze voor expo-doeleinden lenen bij Noor Dessing. Als je zelf lijsten aanschaft laat je dan even informeren overhet juiste ophangsysteem.
De foto’s zijn binnen de lijst gekaderd in een passe-partout, kleur en afmetingen hiervan zijn vrij.
Een goed en betaalbaar adres voor lijsten en passe-partouts is Galerie Zuid, Molenweg 109, 6732 BK Harskamp.

Uitstapjes
We organiseren uitstapjes georganiseerd als clubuitje, werkgroepsexcursie of op initiatief van individuele leden.

Paasweek
Traditiegetrouw gaat een groep leden de week voor Pasen naar een bestemming in Nederland of vlak daarbuiten voor een gezellig fotografisch uitstapje. De organisatie hiervan is in handen van Michel Govers en Noor Dessing. Nadere informatie vind je te zijner tijd in de Nieuwsbrief.

Informatie over club en lidmaatschap

 • Informatievoorziening en uitwisseling
 • Contributie en lidmaatschap
 • Clubavonden
 • Fotobespreking
 • Jaarthema en clubwedstrijd
 • Holland International Image Circuit
 • Overige wedstrijden
 • Uitdagingen
  • Rode Draad
  • Hoge Hoed
  • Samen één
 • Exposities
 • Uitstapjes
 • Paasweek

Statuten & HHR

Voor wie het eens wil nalezen, hieronder de Statuten en HuisHoudelijk Reglement van onze club.

Uittreksel Statuten

Huishoudelijk reglement CCW